Stationsstraat 63

1861 Wolvertem

 

Di - Vr 8.00 - 12.00 
          13.00 - 18.00
                   Za 17.00

Zondag, Maandag GESLOTEN

 

Sammels

Webshop

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Uitgezonderd andersluidende schriftelijke overeenkomst, gelden voor al onze offertes, verkopen, werken en leveringen enkel onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van de bvba Sammels. Door het accepteren van een aanbod of het geven van een opdracht aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en erkent aldus te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
 2. De verkoopovereenkomst komt slechts uitdrukkelijk schriftelijk tot stand. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud geschiedt. De offertes van Sammels zijn steeds vrijblijvend zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop. Zij zijn slechts 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Door de verkoper verstrekte adviezen en informatie zijn geheel vrijblijvend en binden de verkoper in geen geval.
 3. De omschrijvende documenten welke onze offertes vergezellen worden enkel ter beschikking gesteld ten titel van inlichting en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijk bericht, daar er steeds veranderingen en verbeteringen aan het door ons te koop gesteld materiaal kunnen worden aangebracht.
 4. Onze prijzen zijn berekent voor niet verpakte goederen af te halen in onze werkhuis. Transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De offertes vermelden alle prijzen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. In geval van verhoging van de vaste en/of variabele kostprijselementen (zoals lonen, grondstoffen, energie, sociale lasten, koersschommelingen etc,…) tussen de datum van de offerte en de afhaling of levering vallen al deze verhogingen ten laste van de klant. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
 5. Door de ondertekening van de bestelbon plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij Sammels. Indien de klant een bestelling of een gedeelte van een bestelling annuleert, verbindt hij zich ertoe Sammels te vergoeden voor alle kosten en gederfde winst, forfaitair geraamd op 35% van het bedrag van de geannuleerde bestelling, zulks met een minimum bedrag van € 500, dit onverminderd ons recht de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
 6. De geleverde goederen al dan niet geïncorporeerd, blijven eigendom van Sammels tot op ogenblik dat de integrale betaling heeft plaatsgevonden. Deze goederen mogen niet worden doorverkocht en de koper is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of de verkoper aanleiding heeft om aan te nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de verkoper gerechtigd de zaken terstond terug te vorderen. De koper geeft de verkoper het recht om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. De goederen worden geleverd op kosten en op risico van de koper. Het terugzenden van de goederen kan slechts met onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring geschieden. Alle door de verkoper in de overeenkomst genoemde (leverings-)termijnen zijn louter indicatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 8. De facturen van Sammels dienen uiterlijk 15 dagen na facturatiedatum te worden betaald door de koper. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 150 EURO en met een nalatigheidsinterest van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum tot op de dag van integrale betaling. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald, en onverminderd eventueel bijkomende schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper. Bij elke betalingsherinnering wordt 15 EURO administratiekosten in rekening gebracht.
 9. Door niet-tijdige betaling is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel ervan, terstond opeisbaar. Sammels behoudt zich het recht voor de leveringen en de werken stop te zetten en de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de klant de reeds vervallen facturen niet betaald.
 10. De goederen zullen beschouwd worden als aanvaard, indien geen schriftelijke aanmerking dienaangaande geformuleerd wordt binnen de 8 dagen na hun levering.
 11. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding van de goederen en voor verborgen gebreken wordt, behalve ingeval van opzet van onzentwege, slechts garantie verleend indien daarvoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 14 dagen na levering. De waarborg vervalt indien bij de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming veranderingen liet uitvoeren of tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen vaststellen.
 12. Wanneer Sammels zijn verplichtingen niet nakomt is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 13. Sammels kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
 14. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
 15. Iedere betwisting voortvloeiend uit de interpretatie of uitvoering van de algemene voorwaarden of van enige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken van de plaats van de vestiging van de maatschappelijke zetel van Sammels. Deze bevoegdheidsclausule is enkel in het voordeel van Sammels overeengekomen. Sammels kan ervan afzien en de schuldenaar dagvaarden voor om het even welke Belgische of vreemde rechtbank, bevoegd overeenkomstig de wet.

Style Selector

Layout Style

Background Image